Rất nhiều vấn đề ở các doanh nghiệp nhỏ

Chúng tôi có khẩu hiệu rất nhà quê: Cultivating Innovation – Vui bồi Sự đổi mới sáng tạo. Chúng tôi “tưới tắm và vun trồng” những đổi thay theo cách riêng, thật giản dị và tận tâm.